Noże, Ostrzałki, EDC, Survival


Polityka prywatności Media Jet Sp. z o.o.

Korzystając ze sklepu internetowego ostrenoze.pl przekazujesz nam swoje dane osobowe. Dbając o Twoją prywatność prosimy o przeczytanie niniejszego dokumentu zawierającego informacje o zasadach na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe i przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach.

 1. Dane Administratora

  Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Media Jet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Biskupia 40 lok 5 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257699, kapitał zakładowy 50 000PLN, NIP: 1132612427, zwana dalej w niniejszym dokumencie Media Jet

  Z administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób:
  • pocztą elektroniczną na adres sklep@mediajet.pl
  • telefonicznie pod numerem +48 22 230 03 00
  • listownie wysyłając list na adres: Media Jet sp. z o.o. ul. Suflerska 6, 04-471 Warszawa

 2. Cel zbierania i przetwarzania Twoich danych osobowych

  1. Realizacja zamówień

   Dane osobowe są nam potrzebne o zrealizowania Twojego zamówienia. W związku z tym potrzebujemy następujących danych:
   • Imię i nazwisko
   • Twój adres
   • Adres dostarczenia przesyłki o ile jest on inny niż adres zamieszkania
   • Adres e-mail
   • Numer telefonu
   • Nazwa firmy i numer NIP (o ile dokonujesz zakupu na potrzeby firmy)
   • Numeru konta bankowego w przypadku zwrotu towaru

   Zebrane przez nas dane przetwarzane są w zakresie niezbędnym do:
   • Prawidłowej realizacji Twojego zamówienia
   • Rozpatrzenia składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu towaru w wypadku odstąpienia od umowy
   • Obsługi innych zgłoszeń lub pytań które możesz do nas kierować

  2. Newsletter / informacje o ofertach i promocjach

   W przypadku zapisania się do newslettera i/lub udzieleniu zgody na dostarczanie informacji o ofertach i promocjach, potrzebujemy Twój adres poczty elektronicznej. Jest on niezbędny w celu dostarczenia wykonania w/w usług

  3. Inne przepisy prawne

   W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawne, takie jak ustawa o rachunkowości i przepisy podatkowe, będziemy przetwarzać Twoje dane dotyczące transakcji dokonywanych w sklepie.

  W każdym z powyższych przypadków podstawą prawną przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy którą zawierasz z Media Jet, podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia lub konieczność współpracy z uprawnionymi organami Państwa.

 3. Informacja o profilowaniu

  Zgromadzone dane nie będą służyć do profilowania i nie będą podejmowane na ich podstawie w sposób zautomatyzowany decyzje. Dane nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.

 4. Odbiorcy danych osobowych

  Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj.
  • Firmom kurierskim
  • Podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, ubezpieczycielom i doradcom Media Jet , w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony Media Jet przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez Media Jet roszczeń.
  • W przypadku płatności elektronicznych za dokonane towary, Twoje dane (imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, Twój identyfikator klienta przypisany Ci przez podmiot obsługujący płatności) zostaną udostępnione podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne, w celu realizacji Twojej płatności.

 5. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych

  1. Realizacja zamówień

   Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy dotyczącej danej transakcji. Okres ten może być przedłużony o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, o ile przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed roszczeniami.

  2. Newsletter / informacje o ofertach i promocjach

   Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu Twojej rezygnacji z konta użytkownika w sklepie internetowym i / lub rezygnacji z newslettera /informacji o ofertach i promocjach

  3. Inne przepisy prawne

   W celu wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją.

  4. Roszczenia, pytania skargi i sugestie

   W przypadku prawnie uzasadnionego interesu tj . ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, skargę lub sugestię, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń), chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych ze względu na swoją szczególną sytuację, a my nie będziemy mogli wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych nadrzędnych wobec Twoich praw, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 6. W związku z faktem gromadzenia i przetwarzania przez Media Jet Twoich danych osobowych przysługują Ci uprawnienia do:

  1. Dostępu do Twoich danych osobowych

  2. Sprostowania/uzupełnienia danych

  3. Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy:
   • Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji celów w jakich zostały zebrane i przetworzone
   • Cofniesz zgodę na której opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych
   • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
   Prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:
   • Wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
   • Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  4. Ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
   1. Osoba której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
    1. Osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych
    2. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
    3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń
    4. Osoba której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
   2. Jeżeli na mocy punktu "i" powyżej przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać z wyjątkiem przechowywania wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

  5. Przenoszenia danych

   Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś/łas administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe

  6. Sprzeciwu

   Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Nie wolno nam będzie przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 7. Cofnięcie zgody na komunikację marketingową

  W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na komunikację marketingową. Aby to zrobić kontaktuj się z administratorem danych osobowych w następujący sposób:

  • pocztą elektroniczną na adres sklep@mediajet.pl.
  • listownie wysyłając list na adres: Media Jet Sp. z o.o. ul. Suflerska 6, 04-471 Warszawa

 8. Skarga do organu nadzorczego

  Masz prawo wnieść skargę do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza postanowienia RODO.

 9. W przypadku gdy nie podasz danych osobowych nie będziemy mogli:
  • Zrealizować Twojego zamówienia
  • Wysłać do Ciebie żadnego Newslettera czy informacji o promocjach
  • Przekazać firmie kurierskiej danych do wysyłki
  • Zarejestrować Twojego konta użytkownika w sklepie internetowym

 10. Pliki cookie. Informacje techniczne
  1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Media Jet wykorzystuje te pliki do:
   1. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
   2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
   3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
  4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
  5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
  6. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
   1. Mozilla Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
   2. Internet Explorer: support.microsoft.com/kb/278835/pl
   3. Google Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
   4. Safari: safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
  7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.
 11. Pozostałe informacje

  Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.